02/06/2022

J11 Kamp borte mot Kaupanger

24/05/2022

G10 kamp mot Syril

04/05/2022

J11-Kamp i Gaupne

19/04/2022

G13 kamp på Kaupanger